برگزاری سمینار بین المللی” پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی”

پویایی جمعیت و سرمایه انسانی

دکتر عباسی شوازی با بیان اینکه کشورهای اسلامی در سال های اخیر تحولات چشمگیرجمعیتی، اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده اند، اظهار داشت: این تغییرات جمعیتی پیامدها و الزامات سیاسی متفاوتی را در سطح ملی و منطقه ای به دنبال داشته است

وی افزود: بر این اساس دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام دانشگاه تهران و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشورهمراه با سایر نهادهای علمی اقدام به برگزاری سمیناربین المللی پویائی جمعیت و سرمایه انسانی در کشور های اسلامی کرد.

دبیر سمینار بین المللی پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی با اشاره به حضور اندیشمندان جمعیتی و اقتصادی از کشور های اسلامی در این سمینارگفت: به منظور بررسی پویایی جمعیت و سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی اقدام به برگزاری این سمینار کردیم که حضور اندیشمندان از کشورهای اسلامی بر غنای این سمینار می افزاید.

دکتر عباسی شوازی گفت: پویایی جمعیت در کشورهای اسلامی به ساختار جوانی منجر شده که در صورت سرمایه گذاری در حوزه های آموزش، سلامت و اشتغال به سود جمعیت تبدیل خواهد شد.

وی گفت: در این سمینار موضوعاتی از قبیل سیستم آموزش و سرمایه انسانی، نقش کشورهای اسلامی در سرمایه انسانی؛ مقایسه آمارگیری نفوس و جمعیت میان کشورهای اسلامی به خصوص پاکستان و ترکیه، توسعه انسانی در مناطق مسلمان نشین اندونزی و نقش جهانی در سرمایه انسانی مورد بحث و بررسی می گیرد.