بحران مهاجرتی اروپا به روایت یک دیلماج

بحران مهاجرتی اروپا به روایت یک دیلماج

با حضور

آرش اسکویی: مترجم پناهجویان در آلملن

حسین میرزایی: هیات علمی انسان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

زمان: شنبه 6 مهرماه 98 ساعت 17 الی 19

مکان: بزرگراه جلال آل احمد -دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران-نیم طبقه اول- سالن کنفرانس انجمن ها