“بحران سالمندی نخواهیم داشت”

بسمه تعالي

مطلبي از دكتر محمد ميرزايي با عنوان ” بحران سالمندی نخواهیم داشت ” در شماره 3608 روزنامه “آرمان امروز” (30 اردیبهشت 1397) به چاپ رسيده و بدينوسيله در اختيار اعضا محترم انجمن قرار ميگيرد.