اعضای هیات مدیره

ردیف نام نام خانوادگی سمت
1 دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن Mirzaei-74
2 دکتر رسول صادقی نایب رئیس انجمن صادقی
3 دکتر فاطمه ترابی خزانه دار انجمن teacher
4 دکتر عباس عسکری ندوشن عضوهيئت مديره aaskarin
5 دکتر علی یاراحمدی عضوهيئت مديره teacher
6 دکتر یعقوب فروتن عضوعلی البدل هيئت مديره 39562
7 دکتر سعید خانی عضوعلی البدل هيئت مديره index
8 دکتر محمدجلال عباسی شوازی بازرس انجمن drabbasi2
9 آقای صدرالدین بلادی موسوی بازرس انجمن index
10 دکتر زینب کاوه فیرورز بازرس علی البدل انجمن z.kavehfirouz