اعضای هیات مدیره

ردیف نام نام خانوادگی سمت
1 دكتر محمدجلال عباسی شوازی رئیس انجمن abassi4
2 دكتر ابوالقاسم پوررضا نایب رئیس انجمن دكتر ابوالقاسم پوررضا​
3 دكتر حسن عينی‏ زيناب خزانه دار انجمن eyni1
4 دكتر حاتم حسينی عضوهيئت مديره hoseini1
5 دكتر محمود قاضی ‏طباطبائی عضوهيئت مديره ghazi
6 دكتر محمود مشفق عضوعلی البدل هيئت مديره moshfegh1
7 دكتر حجيه بی بی رازقی نصرآباد عضوعلی البدل هيئت مديره nasrabadi1
8 دكتر محمد ميرزايی بازرس انجمن mirzai2
9 دكتر رسول صادقی بازرس انجمن sadeghi
10 دكتر علی ‏يار احمدی بازرس علی البدل انجمن دكتر محمود قاضی ‏طباطبائی